Preview Mode Links will not work in preview mode

US CITIZENSHIP PODCAST:

Get ready for your U.S. Citizenship Interview!

Feb 22, 2021

You will hear the announcement in English, Español, 廣東話,普通話, Tiếng việt

2021-02-22 USCIS Reverts to the 2008 Version of the Naturalization Civics Test
https://youtu.be/BbgG43pEpnw
https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-reverts-to-the-2008-version-of-the-naturalization-civics-test

USCIS Vuelve a la Versión del 2008 del Examen de Educación Cívica para Naturalización
https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/uscis-vuelve-a-la-version-del-2008-del-examen-de-educacion-civica-para-naturalizacion

美國公民及移民服務局恢復為2008年版本的入籍公民測試
您只學習100個公民問題。
新的128個問題太難了! 我們真高興! 謝謝美國移民局!

USCIS Hoàn nguyên về Phiên bản 2008 của Bài kiểm tra Công dân Nhập tịch
Bạn chỉ học 100 câu hỏi môn công dân.
128 câu hỏi mới quá khó! Chúng tôi rất vui! Xin cảm ơn USCIS!

Thank you USCIS for listening to the people!